Pravno obaveštenje

Glavni uslovi korištenja internet stranice www.sportina-club.com i ograničenja odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i administrator internet stranice www.sportina-club.com  je Sportina Bled d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce.
Pod internet stranicom podrazumevaju se sve internet stranice u okviru adrese www.sportina-club.com. Korisnik portala je svaka osoba koja poseti bilo koju internet stranicu na portalu www.sportina-club.com.

Prihvatanje opštih uslova

Otvaranjem internet stranica na portalu www.sportina-club.com  korisnik prihvata opšte uslove i izjavljuje da je s njima upoznat i saglasan.

Autorska prava

Sav sadržaj objavljen na portalu u isključivom je vlasništvu vlasnika stranice i autorski je zaštićen prema važećim zakonima. Uz tekst i podatke sadržajem se smatra i celokupna grafička slika portala sa svim grafičkim elementima.
Zabranjeno je kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja u celini ili u delovima na drugim mestima, osim ako to vlasnik izričito dozvoli u pisanom obliku.
Objavom bilo kojeg materijala na stranici korisnik zauvek besplatno prenosi sva materijalna autorska prava na vlasnika stranice i dozvoljava upotrebu i objavu tih materijala.

Upotreba podataka

Korisnik može upotrebljavati podatke samo u lične i nekomercijalne svrhe i u obimu koji je dozvoljen od strane vlasnika/administratora. Posredovanje originalnih ili izvedenih podataka trećim osobama odnosno objavljivanje na drugim mestima izričito je zabranjeno. Zloupotreba i/ili neopravdana upotreba/posredovanje podataka će biti tretirana u skladu s trenutnim krivičnim i građanskim zakonodavstvom.

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik/administrator ne odgovara za tačnost, pravilnost, ažuriranje podataka i informacija objavljenih na stranici i ne preuzima odgovornost za postupanja korisnika na osnovu objavljenih podataka.
Vlasnik/administrator ne odgovara za bilo kakvu šetu nastalu iz bilo kojeg razloga, a posebno ne zbog pogrešnih ili neistinitih podataka objavljenih od strane korisnika, zbog tehničkih problema (na primer komjuterski virus, nestanak električne energije, problem mehaničke prirode…i drugo), zbog napuštanja i/ili prekidanja izvođenja usluge od strane vlasnika/administratora, zbog mera državnih i/ili upravnih organa, itd.

Korišćenje ličnih podataka i zaštita privatnosti

Vlasnik od korisnika prikuplja sledeće lične podatke i informacije o kontaktima: adresu elektronske pošte, ime i prezime, adresu, mesto i poštanski broj prebivališta, mesto rođenja, stalnu adresu, telefonski broj, broj telefaksa. U vezi sa vašim pristupom portalu vlasnik na serveru prati podatke koji bi mogli poslužiti za identifikaciju (IP adresa računara, datum i vreme posećene stranice). Ti podaci se mogu upotrebiti anonimno za potrebe statistike.
Korisnik isključivo sam preuzima odgovornost za verodostojnost, tačnost i ažurnost ličnih podataka i kontakata koje dostavlja vlasniku.
Vlasnik će prikupljene podatke o korisniku upotrebiti u skladu s opštim uslovima i važećim zakonodavstvom (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti RS (Službeni glasnik, br. 97/2008, 104/2009) i uporedivim zakonima u državama kompanija uključenih u sistem Sportina Group).
Korisnik, mlađi od 15 godina, za prosleđivanje podataka ili davanje saglasnosti za praćenje e-novosti ili davanje saglasnosti za učestvovanje u bilo kojoj nagradnoj igri vlasnika - mora dobiti prethodnu saglasnost roditelja odnosno staratelja.
Registracijom na portalu korisnik izričito daje saglasnost vlasniku da njegove lične podatke upotrebljava i obrađuje u sledeće svrhe:
• osiguravanje pristupu portalu,
• uspostavljanje kontakta s korisnikom prema potrebi (promene u delovanju sistema, obaveštavanje o usluzi itd.),
• slanja različitih e-sadržaja,
• u drugim slučajevima, ukoliko korisnik sam želi.

Vlasnik izjavljuje da druge lične podatke neće prosleđivati trećim licima bez izričite dozvole korisnika.

Prekršaji

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećeg zakonodavstva ili navedenih uslova vlasnik sme sve objavljene lične podatke uključujući i IP adrese iskoristiti s ciljem sprečavanja budućih prekršaja i sanacije posledica prekršaja.
Prilikom bilo kojeg prekršaja korisniku se može delimično ili u celini ograničiti pristup odnosno korišćenje stranice. Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlašćenog menjanja, brisanja, uzrokovanja privremene ili trajne neupotrebljivosti, te povrede podataka na portalu. Isto tako, zabranjen je svaki pokušaj ili realizacija aktivnosti s ciljem neovlašćenog pristupa bilo kojim drugim sadržajima u okviru informacijskog sistema vlasnika.

Prolazne i konačne odredbe

Za objašnjavanje opštih uslova i rešavanje sporova iz odnosa korisnik-vlasnik važi materijalno i procesno pravo Republike Srbije, a za potencijalne sporove iz tog odnosa nadležan je sud u Beogradu.

Ako nadležan sud u tom postupku odluči da je neka odredba opštih uslova nevažeća, ta će odredba biti izuzeta, dok će druge odredbe opštih uslova i dalje biti na snazi.

Beograd, 26.07.2012